Terminsavgifter och övriga avgifter

Terminsavgiften är 375 euro för instrument- och sångundervisningen i musikinstitutet.

En studieplats i musikinstitutet beviljas för ett läsår i taget om inte annat överenskommes med eleven och hens vårdnadshavare. Detta innebär, att resurserna som musikinstitutet erbjuder eleven öronmärks för hela läsåret. Då det sker omställningar i familjens tillvaro, t.ex. flyttning till annan ort, kan en studieplats avsägas under läsåret. Därmed uppbärs terminsavgifterna för hela läsåret, och betalda avgifter returneras inte. Gruppundervisningarna i musiklek, kör och dans kan emellertid avbrytas i slutet av pågående termin.

Då en elev ämnar avbryta sina studier mitt under läsåret, eller då eleven beslutar att inte ta emot sin studieplats, bör elevens vårdnadshavare (då barnen är minderåriga) meddela detta till kansliet skriftligen per e-post. Att enbart meddela läraren är inte tillräckligt!

Genom att betala höstens terminsavgift, eller minst den första raten (se följande stycke), bekräftar eleven att studieplatsen har mottagits.

Det är möjligt att erlägga terminsavgiften i jämnstora rater efter behov. Betalningen är möjlig i en, två eller fyra rater. Tumregeln är också att studierna för ett läsår inte kan inledas ifall eleven har obetalda terminsavgifter från tidigare läsår.

Ansökningar om nedsatt terminsavgift eller frielevsplats kan lämnas in i början av terminen.

Förutom terminsavgift uppbärs en materielavgift om 10 euro med vilken täcks kostnader för kopiering och annat studiemateriel.

Uppdaterad 15.3.2023

 

Terminsavgift

Totalt per läsår

Grundstudier och fördjupade studier

375 €

750 €

Biämne

250 €

500 €

Musiklekskolan Myran

80 €

160 €

Dans- kör- och orkesterlinje

140 €

280 €

 

 

Frielevsplatser

Skolan kan bevilja nedsatt terminsavgift eller avgiftsfria studier.

Den som önskar söka om nedsatt avgift bör lämna in en skriftlig ansökan med en utredning över familjens inkomster. Det är till fördel att först kontakta kansliet som ger närmare instruktioner om tillvägagångssättet. Ansökan bör alltid motiveras.

Ansökan kan vara fritt formulerad eller skriven på en ansökningsblankett som fås från kansliet. Märk att utredning över inkomster i form av löneintyg eller motsvarande alltid bör bifogas.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr beviljar bidragen för nedsatta terminsavgifter.

Övriga avgifter

Materialavgiften omfattar kostnader för ljuskopiering. Materialavgiften uppbärs av alla elever en gång per läsår, avgiften ingår i vårterminens faktura.

Materialavgift uppbärs inte av elever som är inskrivna enbart i dansundervisningen eller musiklekskolan Myran.

Instrumenthyra

Musikinstitutet kan hyra ut instrument i begränsad omfattning. Instrumenthyran är i regel 120 euro per läsår. Lärarna i respektive instrument ger tilläggsinformation. Då en elev hyr ett instrument upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av vårdnadshavaren och musikinstitutets representant.